Product Highlight - BETMIGA
Viên nén phóng thích kéo dài chứa mirabegron 25 mg và 50 mg

Hoạt chất mới

2 New

Chỉ định mới

1 New

Biệt dược mới

1 New

Ký hiệu trên viên thuốc
Hình dạng
Dạng
Màu 1
Màu 2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in