The PCSK9 inhibitors from a novel therapeutic to an opportunity to reduce CV risk & all-cause mortality
หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยวิธีตามแนวทางการรักษาปัจจุบันแล้ว แต่ผลการรักษายังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ การให้ยา alirocumab เพิ่มจากการรักษาเดิมถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้การรักษาเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยให้ผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วยดียิ่งขึ้นได้ อีกทั้งพบผลข้างเคียงน้อยและราคายาต่ำเมื่อเทียบกับตัวยาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถลด all-cause mortality ได้อีกด้วย

New Molecule

4 New

New Indication

6 New

New Presentation

2 New

New Brand

17 New

Markings
Shape
Form
Color 1
Color 2
Doctors CME Unit: 2 Pts
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in