กรณีศึกษาทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerotic Cardiovascular Disease; ASCVD) ที่มีภาวะ Statin Intolerance
ผู้ป่วยชายอายุ 86 ปี มีประวัติเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ischemic cardiomyopathy) ที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) ผิดปกติอย่างรุนแรง โดยได้รับการรักษาด้วยการใส่ขดลวดค้ำยัน (stent) ที่ผนังหลอดเลือด LAD ส่วนต้น และ RCA ส่วนต้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ป่วยมีอาการขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง จนไม่สามารถเดินได้ ได้รับการวินิจฉัยพบว่าเกิดภาวะ statin-associated myositis แพทย์จึงพิจารณาหยุดยา atorvastatin และสั่งจ่ายยากลุ่ม PCSK9 inhibitors แทน โดยให้ใช้ร่วมกับ ezetimibe พบว่าผู้ป่วยมีระดับ LDL-C = 71 mg/dL ซึ่งลดลงจาก baseline มากกว่าร้อยละ 50 และลดลงมาใกล้เคียงกับเป้าหมายในการรักษา

New Molecule

4 New

New Formulation

1 New

New Indication

2 New

New Presentation

1 New

Markings
Shape
Form
Color 1
Color 2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in